Skip links

Ep.7 Real Impact Award X กรมประชาสัมพันธ์ KTB รับสองรางวัล Real Impact Awards 2565

ไม่ใช่เรื่องง่ายในการค้นหาองค์กรที่เหมาะสมกับรางวัล Real Impact Awards 2565 โดยใช้ Social Listening เป็นเครื่องมือสะท้อนเสียงตอบรับและความร่วมมือจากผู้คนในสังคมที่บ่งชี้ผลลัพธ์ชัดเจนว่ากิจกรรม โครงการหรือแคมเปญต่าง ๆ ที่องค์กรนั้นตั้งใจทำเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ส่งผลเชิงบวกและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมได้อย่างแท้จริง

Social Listening ได้สะท้อนเสียงตอบรับของสังคมอย่างโดดเด่นของธนาคารกรุงไทย หรือ KTB ในผลงานว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่องค์กรเข้าไปมีส่วนสนับสนุนภายใต้ชื่อโครงการ กรุงไทยรักชุมชน  (หมายถึงชุมชนทั่วประเทศ)   KTB จึงเป็นอีกองค์กรที่ได้รับรางวัล Real Impact Awards 2565 ด้านสังคม  และที่มากไปกว่านั้น ธนาคารกรุงไทย ยังได้รับอีกหนึ่งรางวัล คือ Real Impact Awards 2565 ด้านธรรมาภิบาล ที่มอบให้สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

คุณปทิตตา  ไทยเมืองทอง ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการ “บันทึกสถานการณ์” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อบอกเล่าเรื่องราว แนวคิด  การดำเนินงาน ตามแนวทางสู่ความยั่งยืน ในฐานะที่เป็นองค์กรด้านการเงินเปรียบเสมือนพลังภายใต้ที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน สังคมสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาไปข้างหน้าได้ไม่สิ้นสุด

ธนาคารได้เชื่อมโยงแนวคิด ESG เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเชื่อมกรอบการดำเนินธุรกิจเพื่อลดปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต ทำให้ชุมชน สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ธนาคารกรุงไทย ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผ่านโครงการกรุงไทยรักชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในมิติของ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน  โดยใช้กระบวนการการให้ ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน จะช่วยให้ชุมชนสามารถวางแผนทางการเงิน การใช้จ่าย การออม การวางแผนทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับต้นทุน และรายได้โดยความรู้พื้นฐานด้านการเงินจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ทำให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการการเงินของตนเอง และหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของธนาคารในการเป็นธนาคารที่ “เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน” 

สำหรับกระบวนการคัดเลือกองค์กรเพื่อรับรางวัลด้านธรรมาภิบาลนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งถูกตรวจสอบและได้รับการประเมินมาแล้วชั้นหนึ่ง  การคัดกรองอีกสองครั้งโดยใช้ Social Listening  เป็นเครื่องมือรับฟังเสียงสะท้อนจากสังคมส่งผลลัพธ์ให้ชื่อธนาคารกรุงไทยอยู่ในอันดับหนึ่งของกลุ่มบรรษัทภิบาลที่ Impact ต่อผู้คนมากที่สุด  

รางวัล Real Impact Awards 2565 ด้านธรรมาภิบาลสำหรับธนาคารกรุงไทยนั้น  คุณปทิตตา  ย้ำชัดเจนว่า เป็นความภูมิใจของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานกับองค์กรที่มีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นที่ยอมรับ  และบอกด้วยว่า บุคลากรและพนักงานทุกคนคือกลไกสำคัญที่ทำให้การดำเนินงานทุกกระบวนการมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน 

ขอขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ Real Impact Awards 2565   ผ่านรายการ บันทึกสถานการณ์  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น.- 09.00 น. สามารถติดตามชมและรับฟังได้ทุกช่องทางทั้งวิทยุ  FM 92.5 MHz / AM 891 KHz  ไลฟ์เฟซบุ๊ก และดูย้อนหลังได้ทางยูทูปรายการบันทึกสถานการณ์