Skip links

เรียล สมาร์ท ผนึกกำลัง ลาดกระบังชุมพร ลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการมุ่งเป้าพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมการเกษตร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567 ที่ผ่านมา ทางบจก. เรียล สมาร์ท ผู้นำด้าน MarTech & Social Listening และบริการดิจิทัลโซลูชั่นครบวงจรชั้นนำ นำโดย คุณคณินณัฐ นกน้อย รองประธานบริหารฝ่ายขับเคลื่อนศักยภาพข้อมูลการวิจัยตลาด ร่วมลงนาม MOU ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรระยะสั้น งานวิจัย และการจัดการศึกษาแก่บุคลากร นักศึกษา สถานประกอบการ และประชาชนทั่วไป ด้วยการบูรณาการข้อมูลและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบเกษตรแม่นยำให้กับเกษตรกรกาแฟและทุเรียนเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในการเกษตร

ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับปณิธานที่แน่วแน่ของ เรียล สมาร์ท ที่มุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยศักยภาพของบุคลากรและเครื่องมือนวัตกรรมที่ทันสมัยสามารถส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้นวัตกรรมดิจิทัล ผ่านการบูรณาการและการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สร้างความสำเร็จในการพัฒนาระบบการเกษตร ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาผลผลิตให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรม