Skip links

ภารกิจใหม่ “เรียล สมาร์ท” ใช้ Social listening สืบค้นผู้ที่เหมาะสมรับรางวัล  Real Impact Award 2565

“เรียล สมาร์ท” ผู้นำธุรกิจ MarTech ของไทยกับความมุ่งหวังสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนและส่งเสริมกิจกรรมการตลาดออนไลน์ จึงริเริ่มโครงการประกวดรางวัล Real Impact Award 2565 เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่มอบให้หน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและบุคคลที่มีแนวปฏิบัติโดดเด่นในแนวทาง ESG

นายภูกิจ ดิศธรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด กล่าวว่า เป็นภารกิจและความท้าทายใหม่ของบริษัท ฯ ในการใช้ Social listening เป็นเครื่องมือคัดกรองและวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏอยู่จริงในโลกออนไลน์เพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามแนวทางที่คณะกรรมการโครงการประกวดรางวัล Real Impact Award 2565 ได้กำหนดไว้ 

“เราเป็นบริษัทชั้นนำของไทยในการให้บริการด้าน MarTech มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Social listening ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการตลาดมาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่แสดงให้เห็นการรับรู้ ทัศนคติและการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของผู้คน 

จากประสบการณ์ด้านออนไลน์มากกว่า 15 ปี ทำให้รู้ว่าเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้จริง สามารถนำมาวิเคราะห์และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การสร้างแบรนด์รวมถึงการปกป้องชื่อเสียงให้หน่วยงาน องค์กรธุรกิจและแบรนด์สินค้าประสบความสำเร็จมาแล้วมากกว่า 100 แบรนด์” 

ปัจจุบันองค์กรชั้นนำยุคใหม่ต่างเน้นการดำเนินงานที่มุ่งสู่ความยั่งยืนโดยนำหลักของ ESG มาใช้เป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติอันประกอบด้วยการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (E) ด้านสังคม (S) ด้านธรรมาภิบาล (G) เพราะเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับว่า สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่โลก สร้างความสุขให้แก่คนรุ่นต่อๆ ไปและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน

นายภูกิจ กล่าวต่อว่า เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเป็นครั้งแรกที่มีการนำเทคโนโลยี Social listening มาใช้เพื่อค้นหาหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและบุคคลที่มีแนวปฏิบัติโดดเด่นในแนวทาง ESG สำหรับการดำเนินงาน“เชื่อมั่นว่า Real Impact Award  2565 จะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลและสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับรางวัลยังคงพัฒนาการดำเนินงานที่สอดประสานแนวคิดด้าน ESG สืบต่อไปเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับผู้บริโภคและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งจะสร้างความตระหนัก และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นต่อไป” นายภูกิจ กล่าว