Skip links

“เรียล สมาร์ท” ร่วมส่งเสริม ยกย่องและสร้างมาตรฐานการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วยรางวัลเชิดชูเกียรติ Real Impact Awards 2565

ครั้งแรกของไทยกับรางวัล  Real Impact Award 2565 รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีการปฏิบัติโดดเด่นตามแนวทาง ESG 

นายภูกิจ ดิศธรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด เปิดเผยว่า  บริษัท ฯ ได้แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนในการสนับสนุน ส่งเสริมและยกย่องหน่วยงาน องค์กรและบุคคลที่มีแนวปฏิบัติตามแนวทาง ESG ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) ธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งการดำเนินงานนั้นได้ส่งผลเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างแท้จริง 

เพื่อเชิดชูเกียรติ สนับสนุนกำลังใจในการดำเนินงานในแนวทางเช่นนี้อย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้องค์กรที่ได้รับรางวัลสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรอื่นต่อไป บริษัทฯ จึงจัดโครงการประกวดรางวัล Real Impact Award 2565 เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศจากหลายภาคส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล 

ทั้งนี้ การคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมสำหรับรางวัลจะอยู่ภายใต้กรอบคุณลักษณะด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการฯ เป็นผู้ร่วมกำหนด