Skip links

International Women’s Day วันสตรีสากล

8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น วันสตรีสากล เป็นการแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้หญิง แต่กลายเป็นว่าปัญหาการคุกคามทางเพศ หรือล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในปัจจุบันยังคงมีอยู่  ทุกคนคงเคยเห็นข่าว หรือการนำเสนอประเด็นเลวร้ายแบบนี้เสมอ ๆ จนเป็นเรื่องชินชาไปแล้ว ทำให้มีคนไทยจำนวนมากที่พยายามส่งเสียงเรียกร้องผ่านโซเชียล เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ทาง Real Smart จึงได้รวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนของความคิดเห็น มุมมอง และความรู้สึกของคนไทยในโซเชียลผ่านเครื่องมือ Social Listening ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

เริ่มต้นกันที่ Timeline ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่ง Real Smart ได้แบ่งข้อมูลออกเป็น Engagement และ Mention รวมถึงแบ่งออกเป็นช่องทางต่าง ๆ โดยที่ Twitter นำมาเป็นอันดับที่ 1 ตามมาด้วย Facebook เป็นอันดับ 2 ส่วนอันดับ 3 เป็น Website และ 4 คือ YouTube

นอกจากนี้เราจะเห็นภาพรวมความรู้สึกของคนไทยจากทุกช่องทางทั้งความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) 15% ความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 31% และ ความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 54% ซึ่งทั้งหมดนี้เรามาเล่าให้คุณฟังในต่อ ๆ ไป

จากภาพรวมความคิดเห็นของคนไทยนั้นทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น คนไทยมองว่ากฎหมายควบคุมการละเมิดทางเพศในไทยยังไม่เข้มงวด อยากให้แก้ไขกฎหมายมาตรา 287 ให้มีบทลงโทษอย่างจริงจังกับกลุ่มคนเหล่านี้ และกฎหมายนั้นต้องคุ้มครองทุกเพศ รวมถึงอยากให้มีสิทธิค่ารักษาพยาบาลคลอดบุตรในไทยฟรี 50% หลายครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพฤติกรรมส่วนใหญ่เริ่มจากปัญหาครอบครัว ควรมีการอบรมสั่งสอนปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้ถึงความผิดชอบชั่วดี

ต่อมาในส่วนของความรู้สึกของคนไทยในประเด็นนี้ว่าเป็นอย่างไร

จากข้อมูลที่ได้มาจาก Social Listening นั้นจะเห็นได้ว่าความรู้สึกของคนไทยในโลกออนไลน์ไปในทิศทางเดียวกันหมด ทั้งความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) ความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) และความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) ที่ต่างออกมาส่งเสียงเรียกร้อง แสดงความรู้สึกต่าง ๆ ทีนี้เรามาเจาะลึกลงไปในแต่ละความรู้สึกกัน

ในส่วนของความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) 15% ที่ออกมาชื่นชมผู้หญิงไทยในปัจจุบันที่มีบทบาทหน้าที่ในสังคม มีการรณรงค์เป็นกระบอกเสียงให้ผู้หญิงหลาย ๆ คนลุกขึ้นต่อต้านความรุนแรง และการคุกคามในทุกรูปแบบ ทำให้บทบาทแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 31% บอกว่าผู้หญิงสมัยนี้ออกมาปกป้องตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ อยากให้มีการจัดงาน การเขียนบทความ รณรงค์เกี่ยวกับวันสตรีสากลมากกว่านี้ รวมถึงต้องมีกฎหมายที่ปกป้องสตรีจากการถูกกระทำอย่างเข้มงวด

ความคิดเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 54% บอกว่าอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศในกลุ่มสตรี และเด็ก ในปัจจุบันสังคมไทยยังคงเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่เป็นจำนวนมาก หลายคนออกมาตำหนิหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ และยังมีข่าวการคุกคาม และละเมิดทางเพศออกมาอยู่ทุกวัน หลายครั้งเหตุการณ์เกิดมาจากทางภาครัฐเสียเอง

เจาะลึกประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนไทยในโลกออนไลน์

ในส่วนของประเด็นที่ได้รับความสนใจนั้น Real Smart ได้ทำการแยกข้อมูล และได้ประเด็นออกมาอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ การละเมิดสตรี และเด็กในสังคมไทย การล่วงละเมิดทางเพศ และบทบาทของสตรีในองค์กร หรือการให้สตรีมีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต่อไปเรามาเจาะลึกลงไปทีละประเด็นกัน

“การล่วงละเมิดสตรีและเด็กในสังคมไทย”

ในส่วนของความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 27% ออกมาชื่นชมผู้หญิงไทยที่ออกมาปกป้องตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยการใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ อยากให้ผู้หญิงเรียนรู้วิชาป้องกันตัว และส่วนของความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 73% มองว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กทุกคน อยากให้มีบทลงโทษที่หนักกว่านี้ สังคมไทยนับวันยิ่งเลวร้ายขึ้นทุกวัน ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต จึงอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก  สุดท้ายไม่พบความเห็นเชิงบวกเลย

“การล่วงละเมิดทางเพศ”

โดยที่ความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 57% มองว่าพฤติกรรมเหล่านี้เกิดมาจากปัญหาในครอบครัว ซึมซับความรุนแรงจากสังคม และฉากปลุกปล้ำข่มขืนในละครไทย ควรมีกฎหมายควบคุมการล่วงละเมิดทางเพศให้กับทุกเพศ ทุกวัย ต่อมาในส่วนของความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 43% บอกว่ากฎหมายและบทลงโทษในไทยนั้นไม่มีความจริงจัง ทำให้คนร้ายไม่เกรงกลัวเลย จึงได้เห็นข่าวเกี่ยวกับคดีข่มขืนเยอะมาก แต่รัฐบาลก็ปล่อยปละละเลยไม่สนใจ และสุดท้ายไม่พบความเห็นเชิงบวกเลย

“บทบาทของสตรีในองค์กร หรือการให้สตรีมีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง”

ในส่วนของความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) 51% ต้องการสนับสนุนผู้หญิงในการทำงานในอาชีพต่าง ๆ ผู้หญิงไทยมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถเยอะมาก ในวันสตรีสากลปีนี้หลายคนได้เห็นบทบาทของผู้หญิงไทยที่มีมากขึ้น และแสดงความยินดีกับผู้หญิงที่ได้รับรางวัลในวันสตรีสากล  ต่อมาในส่วนของความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 37% บอกว่าอยากให้มีการจัดงาน และบทความเกี่ยวกับวันสตรีสากลมากกว่านี้ และสุดท้ายความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 12% ยังคงมีคนบางกลุ่มมองว่าการทำงานของผู้หญิงนั้นยังไม่เท่ากับผู้ชายทั้งในเรื่องของความแข็งแรง และความอดทน

Top #Hashtag ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวันสตรีสากลนั้นอยู่มากมาย แต่ที่เห็นได้ชัดเจนจะเป็น #ผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้า #InternationalWomensDay2022  #WomensDay และอื่น ๆ หากใครสนใจสามารถไปตามดูใน Hashtag เกิดขึ้นได้เช่นกัน

การส่งเสียงเรียกร้องจากโลกออนไลน์ในครั้งนี้จะสร้างการเปลี่ยนเแปลงได้ไม่มากก็น้อย อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้เห็นคนไทยจำนวนมากต่าง ๆ ออกมาช่วยปกป้องสตรีและเด็กจากเหตุการณ์เลวร้ายนี้ เราคงต้องจับต่างดูการเปลี่ยนแปลงกันต่อไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น และไปในทิศทางแบบไหน คราวหน้า Real Smart จะมาเล่าเรื่องราวผ่าน Data ให้ฟังกันอีก

หากใครสนใจเทรนด์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่าลืมกดติดตาม Real Smart กันไว้นะ เพราะข้อมูลดี ๆ ต้องที่ Real Smart เท่านั้น