Skip links

โครงการวน (WON Project)

บริษัท ทีพีบีไอ จํากัด (มหาชน)

เป้าประสงค์

ผู้บริหารของบริษัทเริ่มก่อตั้งโครงการวน มาเพื่อปลูกฝังองค์ความรู้ การตระหนักรู้ ในการจัดการพลาสติกประเภท “ถุงและฟิล์มพลาสติกชนิดอ่อน” หลังการใช้งานให้กับผู้บริโภค เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดปัญหาผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี โครงการวน มุ่งหวังที่จะเป็น ปลายทาง ที่นำถุงและฟิล์มพลาสติกชนิดอ่อน ประเภท Poly Ethylene (PE) ที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือ มีความยืดหยุ่น มีความเหนียว เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและแปรรูปออกมาเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

กลไก / กระบวนการ

โครงการวน ได้นำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ข้อที่ 12 เรื่องสร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Ensure sustainable consumption and production patterns) ข้อที่13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Take urgent action to combat climate) และหลักระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy (CE) มาเป็นแกนกลางสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการจัดการกับของเสีย ให้เกิดการหมุนเวียนผ่านกระบวนการที่เหมาะสม สามารถนำกลับมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ในระบบอุตสาหกรรมได้อีกครั้ง เรามีการประชาสัมพันธ์ในกลุ่มผู้คนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ โดยใช้ชื่อว่า “Wontogether” เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดการกับถุงและฟิล์มพลาสติกชนิดอ่อน ประเภท Poly Ethylene (PE) ที่แห้ง สะอาด สามารถทดสอบด้วยการใช้นิ้วโป้งดันที่พลาสติก หากว่าพลาสติกชิ้นนั้นสามารถยืดได้ สามารถส่งเข้าร่วมโครงการวนเพื่อนำไปรีไซเคิลได้ เช่น ถุงหูหิ้ว ถุงชอปปิ้ง ถุงน้ำแข็ง ฟิล์มห่อสินค้า (ทิชชู่ ผ้าอนามัย และผ้าอ้อมเด็ก) ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ ฟิล์มหุ้มกล่องนม พลาสติกกันกระแทก ถุงขนมปัง ถุงน้ำตาลทราย ถุงผักและผลไม้ ซองไปรษณีย์พลาสติก ถุงซิปล็อก และซองยา เป็นต้น โดยพลาสติกที่ได้รับมาทุก 1 กิโลกรัม โครงการวนจะแปลงเป็นเงิน 5 บาท เพื่อนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์ อีกทั้งยังมีจุดรับบริจาคถุงพลาสติกตามพื้นที่ต่างๆ ให้ผู้บริโภคสามารถเก็บรวบรวมและส่งเข้ามารีไซเคิลกับโครงการ โครงการวน เป็นที่รู้จักและกล่าวถึงมากยิ่งขึ้นในแวดวงสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับการจัดการปัญหาขยะพลาสติก ทำให้โครงการเป็นทางเลือกและหนึ่งในทางออก ของการหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม จากการคัดแยกขยะ ทั้งในครัวเรือน หน่วยงานหรือองค์กร เพื่อให้ขยะได้ถูกจัดการอย่างถูกต้อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการ “วน” ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วอย่างพลาสติกชนิดอ่อน (ถุงและฟิล์มพลาสติก) ประเภท HDPE/LDPE ที่ยืด สะอาดและแห้ง กลับมา Recycle หรือ Upcycle เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทำให้พลาสติกเหล่านี้หมุน “วน” เป็นวงจรอย่างต่อเนื่อง ตามหลัก Circular Economy เพื่อไม่ให้พลาสติกรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมหรือจบลงที่บ่อขยะ โครงการวน มีความตั้งใจที่จะขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปในอนาคต เพื่อให้ตอบโจทย์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจเก็บพลาสติกส่งเข้าร่วมโครงการ ที่อยู่ตามพื้นที่ต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น ให้เกิดการจัดการและนำพลาสติกชนิดอ่อนกลับเข้าสู่การรีไซเคิล

ปีที่เริ่มโครงการ

2561

Followers

31,593 followers