Skip links

รางวัลด้านธรรมาภิบาล
(Governance)

องค์กรที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารกรุงไทย

รางวัลสำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน

เกณฑ์การตัดสิน

1. เป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. มีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจน
3. มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในระดับองค์กร ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. มีการส่งเสริมและสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
5. เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน (มีผลประกอบการ ความพึงพอใจของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
6. ดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้บริโภค และสร้างความตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลให้แก่ลูกค้าหรือผู้บริโภค
7. มีการสื่อสารในโลกออนไลน์ถึงการดำเนินงานขององค์กรที่สะท้อนให้เห็นการเป็น องค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี

กระบวนการตัดสิน

1.บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการประเมินในระดับ 5 ดาว จาก IOD* จำนวน 268 บริษัท
2. คัดกรองครั้งแรกโดยค้นหาข้อมูลด้วยการทำ Social Listening ทั้งหมด 88 Keywords คัดเหลือ 10 อันดับที่มีจำนวน Engagement มากที่สุด
3. คัดกรองครั้งที่สองโดยเพิ่ม Keyword ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น อาทิ โปร่งใสตรวจสอบได้, ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยง การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
4. ได้รายชื่อลำดับ 10 บริษัทที่มีคนกล่าวถึงในแพลตฟอร์มออนไลน์โดยมี Share of Topics**และ Share of Potential Reach*** มากที่สุด บริษัทที่อยู่อันดับที่หนึ่งคือ ธนาคารกรุงไทย

* สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มีบทบาทในการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการบริษัท กระทำการเพื่อบรรลุผลจุดประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนา และสนับสนุน กรรมการในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
** Share of Topics หมายถึง จำนวนข้อความของการกล่าวถึงองค์กรนั้นๆ ที่มีการแชร์เรื่องที่เกี่ยวกับ keywords นี้ออกไป จากทั้งตัวองค์กรเองหรือบุคคลอื่นบนแพลตฟอร์มออนไลน์
*** Share of Potential Reach หมายถึง จำนวนคนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีโอกาสจะได้เห็นหรือรับทราบเกี่ยวกับองค์กร ด้วย keywords เหล่านี้ ทั้งที่มาจากการสื่อสารด้วยองค์กรเอง หรือมีบุคคลอื่นกล่าวถึง