Skip links

โครงการผลิตนักสิ่งแวดล้อมคืนสู่สังคม
โดย อเล็กซ์ เรนเดลล์

อเล็กซ์ เรนเดลล์

การดำเนินงาน

อเล็กซ์ เรนเดลล์ ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (EEC Thailand) ร่วมมือกับ 7 ภาคี ได้แก่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มูลนิธิกระบี่ยั่งยืน บริษัท เจ.ซี.เจ จำกัด และภาคประชาชน เปิดโครงการกอดป่ากอดทะเล โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาภายใต้แนวคิด “มนุษย์และธรรมชาติคือสิ่งเดียวกัน”

กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ชวนให้มากอดทรัพยากร คิดจริง ทำจริง ในพื้นที่จริง ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา โดยมุ่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และเท่าทันการควบคุมเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ รวมทั้งการรับรู้ถึงสถานการณ์ทางด้านทรัพยากรและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน พร้อมร่วมปลูกฝังจิตสำนึก สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กในท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการดูแลและรักษาทรัพยากรของพื้นที่และของประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาเห็นคุณค่า เกิดความรัก ความหวงแหน และนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการปกป้องทรัพยากร ทั้งยังช่วยสร้างนักอนุรักษคืนสู่สังคมต่อไป

ปีที่เริ่มโครงการ

2563

(กอดป่ากอดทะเลครั้งที่ 1 จังหวัดกระบี่ ผู้เข้าร่วมกว่า 2,500 คน)

Followers

95,000 followers

(โครงการกอดป่ากอดทะเล 55,188 followers)