Skip links

International Women’s Day วันสตรีสากล

8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น วันสตรีสากล เป็นการแสดงออกถึงการเคารพในสิทธิ เสรีภาพของผู้หญิง แต่กลายเป็นว่าปัญหาการคุกคามทางเพศ หรือล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในปัจจุบันยังคงมีอยู่  ทุกคนคงเคยเห็นข่าว หรือการนำเสนอประเด็นเลวร้ายแบบนี้เสมอ ๆ จนเป็นเรื่องชินชาไปแล้ว ทำให้มีคนไทยจำนวนมากที่พยายามส่งเสียงเรียกร้องผ่านโซเชียล เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ทาง Real Smart จึงได้รวบรวมข้อมูลทั้งในส่วนของความคิดเห็น มุมมอง และความรู้สึกของคนไทยในโซเชียลผ่านเครื่องมือ Social Listening ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

เริ่มต้นกันที่ Timeline ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่ง Real Smart ได้แบ่งข้อมูลออกเป็น Engagement และ Mention รวมถึงแบ่งออกเป็นช่องทางต่าง ๆ โดยที่ Twitter นำมาเป็นอันดับที่ 1 ตามมาด้วย Facebook เป็นอันดับ 2 ส่วนอันดับ 3 เป็น Website และ 4 คือ YouTube

นอกจากนี้เราจะเห็นภาพรวมความรู้สึกของคนไทยจากทุกช่องทางทั้งความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) 15% ความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 31% และ ความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 54% ซึ่งทั้งหมดนี้เรามาเล่าให้คุณฟังในต่อ ๆ ไป

จากภาพรวมความคิดเห็นของคนไทยนั้นทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น คนไทยมองว่ากฎหมายควบคุมการละเมิดทางเพศในไทยยังไม่เข้มงวด อยากให้แก้ไขกฎหมายมาตรา 287 ให้มีบทลงโทษอย่างจริงจังกับกลุ่มคนเหล่านี้ และกฎหมายนั้นต้องคุ้มครองทุกเพศ รวมถึงอยากให้มีสิทธิค่ารักษาพยาบาลคลอดบุตรในไทยฟรี 50% หลายครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นพฤติกรรมส่วนใหญ่เริ่มจากปัญหาครอบครัว ควรมีการอบรมสั่งสอนปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้ถึงความผิดชอบชั่วดี

ต่อมาในส่วนของความรู้สึกของคนไทยในประเด็นนี้ว่าเป็นอย่างไร

จากข้อมูลที่ได้มาจาก Social Listening นั้นจะเห็นได้ว่าความรู้สึกของคนไทยในโลกออนไลน์ไปในทิศทางเดียวกันหมด ทั้งความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) ความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) และความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) ที่ต่างออกมาส่งเสียงเรียกร้อง แสดงความรู้สึกต่าง ๆ ทีนี้เรามาเจาะลึกลงไปในแต่ละความรู้สึกกัน

ในส่วนของความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) 15% ที่ออกมาชื่นชมผู้หญิงไทยในปัจจุบันที่มีบทบาทหน้าที่ในสังคม มีการรณรงค์เป็นกระบอกเสียงให้ผู้หญิงหลาย ๆ คนลุกขึ้นต่อต้านความรุนแรง และการคุกคามในทุกรูปแบบ ทำให้บทบาทแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 31% บอกว่าผู้หญิงสมัยนี้ออกมาปกป้องตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยการใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์ อยากให้มีการจัดงาน การเขียนบทความ รณรงค์เกี่ยวกับวันสตรีสากลมากกว่านี้ รวมถึงต้องมีกฎหมายที่ปกป้องสตรีจากการถูกกระทำอย่างเข้มงวด

ความคิดเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 54% บอกว่าอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศในกลุ่มสตรี และเด็ก ในปัจจุบันสังคมไทยยังคงเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่เป็นจำนวนมาก หลายคนออกมาตำหนิหน่วยงานภาครัฐ ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ และยังมีข่าวการคุกคาม และละเมิดทางเพศออกมาอยู่ทุกวัน หลายครั้งเหตุการณ์เกิดมาจากทางภาครัฐเสียเอง

เจาะลึกประเด็นที่ได้รับความสนใจจากคนไทยในโลกออนไลน์

ในส่วนของประเด็นที่ได้รับความสนใจนั้น Real Smart ได้ทำการแยกข้อมูล และได้ประเด็นออกมาอยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ การละเมิดสตรี และเด็กในสังคมไทย การล่วงละเมิดทางเพศ และบทบาทของสตรีในองค์กร หรือการให้สตรีมีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต่อไปเรามาเจาะลึกลงไปทีละประเด็นกัน

“การล่วงละเมิดสตรีและเด็กในสังคมไทย”

ในส่วนของความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 27% ออกมาชื่นชมผู้หญิงไทยที่ออกมาปกป้องตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยการใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ อยากให้ผู้หญิงเรียนรู้วิชาป้องกันตัว และส่วนของความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 73% มองว่าเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กทุกคน อยากให้มีบทลงโทษที่หนักกว่านี้ สังคมไทยนับวันยิ่งเลวร้ายขึ้นทุกวัน ไม่มีความปลอดภัยในชีวิต จึงอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดทางเพศในสตรีและเด็ก  สุดท้ายไม่พบความเห็นเชิงบวกเลย

“การล่วงละเมิดทางเพศ”โดยที่ความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 57% มองว่าพฤติกรรมเหล่านี้เกิดมาจากปัญหาในครอบครัว ซึมซับความรุนแรงจากสังคม และฉากปลุกปล้ำข่มขืนในละครไทย ควรมีกฎหมายควบคุมการล่วงละเมิดทางเพศให้กับทุกเพศ ทุกวัย ต่อมาในส่วนของความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 43% บอกว่ากฎหมายและบทลงโทษในไทยนั้นไม่มีความจริงจัง ทำให้คนร้ายไม่เกรงกลัวเลย จึงได้เห็นข่าวเกี่ยวกับคดีข่มขืนเยอะมาก แต่รัฐบาลก็ปล่อยปละละเลยไม่สนใจ และสุดท้ายไม่พบความเห็นเชิงบวกเลย

“บทบาทของสตรีในองค์กร หรือการให้สตรีมีตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง”

ในส่วนของความเห็นเชิงบวก (Positive Sentiment) 51% ต้องการสนับสนุนผู้หญิงในการทำงานในอาชีพต่าง ๆ ผู้หญิงไทยมีความเข้มแข็ง และมีความสามารถเยอะมาก ในวันสตรีสากลปีนี้หลายคนได้เห็นบทบาทของผู้หญิงไทยที่มีมากขึ้น และแสดงความยินดีกับผู้หญิงที่ได้รับรางวัลในวันสตรีสากล  ต่อมาในส่วนของความเห็นเชิงทั่วไป (Neutral Sentiment) 37% บอกว่าอยากให้มีการจัดงาน และบทความเกี่ยวกับวันสตรีสากลมากกว่านี้ และสุดท้ายความเห็นเชิงลบ (Negative Sentiment) 12% ยังคงมีคนบางกลุ่มมองว่าการทำงานของผู้หญิงนั้นยังไม่เท่ากับผู้ชายทั้งในเรื่องของความแข็งแรง และความอดทน

Top #Hashtag ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวันสตรีสากลนั้นอยู่มากมาย แต่ที่เห็นได้ชัดเจนจะเป็น #ผ้าอนามัยฟรีถ้วนหน้า #InternationalWomensDay2022  #WomensDay และอื่น ๆ หากใครสนใจสามารถไปตามดูใน Hashtag เกิดขึ้นได้เช่นกัน

การส่งเสียงเรียกร้องจากโลกออนไลน์ในครั้งนี้จะสร้างการเปลี่ยนเแปลงได้ไม่มากก็น้อย อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เราได้เห็นคนไทยจำนวนมากต่าง ๆ ออกมาช่วยปกป้องสตรีและเด็กจากเหตุการณ์เลวร้ายนี้ เราคงต้องจับต่างดูการเปลี่ยนแปลงกันต่อไปว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น และไปในทิศทางแบบไหน คราวหน้า Real Smart จะมาเล่าเรื่องราวผ่าน Data ให้ฟังกันอีก

หากใครสนใจเทรนด์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่าลืมกดติดตาม Real Smart กันไว้นะ เพราะข้อมูลดี ๆ ต้องที่ Real Smart เท่านั้น

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website You can study the details at Privacy Policy However, you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose cookie settings by on/off. Cookies of each type are available on request, except for essential cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • Necessary Cookies
    เปิดใช้งานตลอด

    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

  • Others

    We collect user usage data through the Google Analytics system and Facebook pixel to collect information about the use of the website.

บันทึกการตั้งค่า